Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Dla serwisu (aplikacji) Szpiegomat.pl

Wersja 3.0, data opublikowania: 31.01.2023, obowiązuje od dnia: 01.02.2023r.

Słownik pojęć regulaminowych:

 1. Usługodawca – Market Labs Sp. z o.o., z siedzibą: 50-078 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział KRS pod nr 560833, nadane: NIP: 8971809501, REGON: 361653662.
 2. Serwis – dostępne pod adresami domen głównych Szpiegomat.pl i PriceLab.co oraz subdomenami tych domen, rozwiązania informatyczne o charakterze stron www, aplikacji oraz usług towarzyszących online i przeznaczone dla przedsiębiorców i osób prawnych.
 3. Umowa – wspólne porozumienie Usługodawcy i Użytkownika Serwisu o charakterze zobowiązaniowym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności, przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pisemną umowę licencyjną (umowa licencyjna na piśmie jest zawierana wyłącznie w przypadku zamówienia usług Serwisu przez Użytkownika na okres co najmniej 6 miesięcy i opłacaniu abonamentu w sposób inny niż płatność z góry za cały okres). Umowa określa w szczególności zakres usług świadczonych przez Serwis Użytkownikowi.
 4. Użytkownik – przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie i/lub zawarła z Usługodawcą umowę w dostępnej prawnie formie.
 5. Sklep internetowy Użytkownika -przedsiębiorca lub osoba prawna prowadzące sprzedaż produktów w internecie.
 6. Dostawca usług internetowych – podmiot świadczący usługi dostępu do sieci Internet.
 7. Formularz kontaktowy – formularz online powiązany z adresem poczty elektronicznej info@szpiegomat.pl.
 8. Reklamacja – zgłoszenie żądania usunięcia wady otrzymanego towaru lub usługi.
 9. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 10. Logowanie – procedura rozpoczynająca korzystanie z Serwisu przez użytkowników, którzy użyli danych podanych w procesie rejestracji.
 11. Link aktywacyjny (odnośnik) – przesłany na adres poczty elektronicznej ciąg znaków, który Użytkownik powinien skopiować jako adres docelowy przeglądarki internetowej.
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu działającego w Internecie pod adresem http://Szpiegomat.pl (oraz http://PriceLab.co) jest Market Labs Sp. z o.o., z siedzibą: 50-078 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział KRS pod nr 560833, nadane: NIP: 8971809501, REGON: 361653662.
 2. Serwis Szpiegomat.pl (PriceLab.co) przeznaczony jest dla przedsiębiorców, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i umożliwia monitoring cen produktów w internecie i porównanie własnych cen z cenami dostępnymi w internecie.
 3. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa dodatkowo, wraz z umową licencyjną na piśmie jeżeli została skutecznie zawarta, warunki na jakich Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z płatnych usług oferowanych przez Serwis. Językiem Regulaminu i umów między Usługodawcą a Użytkownikami jest język polski. Prawem właściwym jest prawo polskie. Usługodawca świadczy usługi towarzyszące drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub umową licencyjną mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem jakichkolwiek umów o świadczenie usług. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie online. Regulamin jest nadto załącznikiem do umowy licencyjnej.
 4. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

§2

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. W przypadku wystąpienia awarii, polegającej na braku dostępu do Serwisu lub danych :
  a) Użytkownik zawiadomi o tym niezwłocznie Usługodawcę przesyłając zgłoszenie awarii poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres info@szpiegomat.pl
  b) Usługodawca podejmie naprawę usterki w ciągu 4 godzin roboczych od zgłoszenia przez Uzytkownika i usunie awarię leżącą po jego stronie w ciągu 12 godzin roboczych od podjęcia naprawy. Godziny robocze Usługodawcy: poniedziałek-piatek godz. 8-16, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  c) W przypadku awarii, która nie zostanie usunięta w terminie określonym w pkt. 2B Usługodawca wydłuży okres korzystania przez Użytkownika z udostępnionych mu rozwiązań technicznych, o czas wystąpienia awarii.
  d) W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia awarii, w tym awarii, która nie miała miejsca lub wynikała z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Usługodawca obciąży Użytkownika kosztami obsługi tego zgłoszenia (w tym kosztami poszukiwania przyczyn awarii oraz kosztami usunięcia awarii) według aktualnego cennika usług serwisowych.
 3. Serwis chroni dane użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności umieszczonej w witrynie pod adresem www.Szpiegomat.pl, w zakładce „Polityka Prywatności”, z której zapisami na równi z postanowieniami Regulaminu, każdy Użytkownik ma obowiązek się zapoznać się oraz zaakceptować zanim skorzysta z usług świadczonych przez Serwis.
 4. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika Serwisu uzależnione są od cennika Dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Użytkownik Serwisu i obciążają go osobiście.
 5. Do poprawnego działania Serwis wymaga zastosowania przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 12 miesięcy, przy czym zalecana jest najnowsza dostępna wersja. Usługodawca dokłada starań, aby Serwis działał poprawnie na różnych systemach operacyjnych i w różnych przeglądarkach, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie spowodowane spowodowane przyczynami leżącymi po stronie systemu operacyjnego, konfiguracji komputera lub przeglądarki internetowej.

§3

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE ORAZ POSTANOWIENIA ZWIĄZANE
Z REJESTRACJĄ

 1. Rejestracja jest procesem niezbędnym dla korzystania z płatnych usług Serwisu. Przeglądanie stron informacyjnych Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie dokonywana jest przez Usługodawcę lub wykonywana samodzielnie przez Użytkownika jeśli Usługodawca udostępnił taką możliwość.
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika następujących danych: adresu strony internetowej Użytkownika, adresu e-mail oraz podania własnego hasła dostępu.
 4. Zakończenie rejestracji wymaga potwierdzenia, poprzez otrzymany na wskazany adres e-mail link aktywacyjny.
 5. Użytkownik nie jest ograniczony do jednego konta zarejestrowanego w Serwisie.
 6. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podane podczas rejestracji danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Wraz z rejestracją Użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu
  i towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności.
 8. Konto Użytkownika, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnym loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z oferty Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może w każdym czasie zwrócić się do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@szpiegomat.pl, o usunięcie konta Użytkownika z zasobów informatycznych Serwisu.
 9. Usunięcie konta Użytkownika z Serwisu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem akceptacji przez niego Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności oraz powoduje usunięcie danych powiązanych z Użytkownikiem z systemu informatycznego Serwisu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności Serwisu lub prawa osób trzecich, zamieszcza nieprawdziwe dane, posługuje się danymi osób trzecich lub też narusza prawa tych osób, zamieszcza informacje sprzeczne z prawem lub wprowadzające w błąd, obraźliwe lub naruszające prawa Usługodawcy a także, który propaguje w sieci Internet treści sprzeczne z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiały i treści: wulgarne, obsceniczne, pornograficzne i erotyczne, powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste innych osób, nawołujące i nakłaniające do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, rasizm i naganne moralnie oraz oszukańcze, nadto ogłoszenia: erotyczne, towarzyskie i matrymonialne, a także niedozwolone przez polskie prawo reklamy: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym albo odnośniki do wymienionych zabronionych treści.
 11. Działanie, o jakim mowa w pkt 10 może się obyć bez wcześniejszego ostrzeżenia Użytkownika o zamiarze usunięcia jego profilu z Serwisu.

§4

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY i UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania usług i danych przez Użytkownika oraz przez osoby, jakim Użytkownik udostępni dane niezbędne do zalogowania w Serwisie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania, bez zgody Usługodawcy, dostępu do Serwisu lub danych pochodzących z Serwisu osobom trzecim pod rygorem zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 12 krotności opłaty miesięcznej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usług. W przypadku przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu Usługodawca przedłuży ważność konta Użytkownika o czas trwania przerwy lub zwróci Użytkownikowi na żądanie odpowiednią część poniesionej opłaty, w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania przerwy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Klienta, jak i osób trzecich.
 5. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym za opóźnienie w uruchomieniu lub w dostarczeniu usług spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w tym siłą wyższą, do których w szczególności należą: działania sił natury, działania lub zaniechania władzy publicznej, wojny, strajki, ataki terrorystyczne, pożary, powodzie, susze, braki w dostawie energii, niezdolność zapewnienia materiałów, dostaw lub siły roboczej.
 6. Serwis nie zwraca wniesionych opłat w przypadku usunięcia konta Użytkownika z powodu naruszenia przez niego postanowień Regulaminu i towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności lub obowiązującego prawa, albo umowy licencyjnej.
 7. Korzystanie z Serwisu w imieniu przedsiębiorcy może nastąpić jedynie przez osobę umocowaną do tego wg Kodeksu cywilnego (pełnomocnictwo) lub pracownika z nim związanego.
 8. Rejestrując się Użytkownicy mogą wyrazić jednocześnie dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą e-mail lub inną wskazaną informacji o usługach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zmianach w Serwisie, informacji typu newsletter oraz innych, o charakterze promocyjnym lub oferty handlowej związanej z funkcjonowaniem Serwisu, dotyczących usług lub produktów własnych Usługodawcy. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie takich wiadomości z zastrzeżeniem, że w przypadku takiego działania zobowiązany jest on do przestrzegania obowiązujących: Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności w udostępnionej w Serwisie treści w dniu, w którym korzysta z Serwisu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przekazanych przez Użytkowników drogą elektroniczną lub tradycyjną.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter’a do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych.
 11. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 12. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, wskutek zagrożeń występujących w internecie, w szczególności wynikających z instalacji szkodliwego oprogramowania.

§5

KORZYSTANIE Z MONITORINGU CENOWEGO

 1. Korzystanie z serwisu pod adresem www.Szpiegomat.pl (www.PriceLab.co) jest odpłatne wg cennika udostępnionego Użytkownikowi przez Operatora lub widocznego w Serwisie po zalogowaniu.
 2. System informatyczny dostępny dla Użytkowników Serwisu gromadzi dane o ofertach cenowych ze sklepów internetowych, porównywarek cenowych, platform, portali i innych serwisów. Dane o ofertach są zbierane automatycznie przez boty sieciowe (automatyczne programy monitorujące) będące częścią systemu Serwisu.
 3. Zakres i źródła pochodzenia monitorowanych danych wraz z zakresem udostępnionych funkcjonalności i wynikający z powyższych koszt korzystania z Serwisu są ustalane w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą oraz zapisywane w zamówieniu lub zleceniu lub wpisywane do umowy licencyjnej przed jej zawarciem (jeżeli jest zawierana).
 4. Zamówienie / zlecenie przekazane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi zobowiązanie w zakresie objętym zamówieniem / zleceniem. Strony zobowiązane są wypełnić zobowiązanie w całości. Zmniejszenie zakresu zlecenia lub skrócenie okresu objętego zleceniem wymaga pisemnej zgody drugiej strony.
 5. Monitoring cenowy konkurencji w Serwisie umożliwia (pola eksploatacji aplikacji Usługodawcy): a) porównanie cen na wybrane do monitorowania produkty; b) porównanie różnic cenowych; c) przedstawienie rankingu ofert cenowych; d) porównanie dostępności; e) porównanie kosztów dostawy; f) informowanie o zmianach cen lub pozycji w rankingu ofert cenowych; g) otrzymywanie powiadomień e-mail o aktualizacji ofert cenowych z podsumowaniem najważniejszych informacji (kryteria ustala Serwis); h) pobieranie pliku XLSx lub CSV z danymi. Dostępność niektórych wymienionych powyżej informacji w Serwisie jest zależna od ich dostępności na monitorowanych stronach oraz ustalonego zakresu monitorowanych źródeł i ustalonych funkcjonalności.
 6. Porównanie ofert cenowych prezentowane jest Użytkownikom w formie zestawień, raportów, graficznych statystyk i plików do pobrania.
 7. Wszelkie płatności związane z korzystaniem z płatnych usług Serwisu przedstawiane i znane są Użytkownikom Serwisu przed ich poniesieniem, a dokonywane powinny być: a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy w banku mBank SA o nr 44 1140 2004 0000 3602 7578 1820 lub b) poprzez płatności elektroniczne „przelewy24” lub inne dostępne w Serwisie
 8. Regulamin usługi „przelewy24” znajduje się na stronie internetowej: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm
 9. Opłaty za korzystanie z płatnych usług Serwisu są przez Użytkownika wnoszone z góry, na podstawie faktur proforma lub faktur VAT dostarczanych przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Umowie, Zamówieniu lub Zleceniu, w terminie podanym na fakturze. W przypadku zaległych płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
 10. Opóźnienie Użytkownika w płatnościach przekraczające 7 dni daje Usługodawcy prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług objętych Umową. W całym czasie trwania blokady Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat licencyjnych wynikających z Umowy, Zamówienia lub zlecenia.
 11. Opóźnienie Użytkownika w płatnościach przekraczające 14 dni daje prawo Usługodawcy do natychmiastowego zakończenia świadczenia usług z winy Użytkownika.
 12. Opóźnienie Użytkownika w płatnościach przekraczające 7 dni uprawnia Usługodawcę do tego aby wysłać do Użytkownika wezwanie do zapłaty oraz przekazać windykację zaległych płatności do kancelarii prawnej lub windykacyjnej. Za każde pismo z wezwaniem do płatności wysłane do Użytkownika przez Usługodawcę, Użytkownikowi naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 20 PLN netto. Za każde pismo wysłane do Użytkownika przez kancelarię prawną lub windykacyjną, Uzytkownikowi naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN netto.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy w zakresie objętym Umową lub zleceniem i dostarczanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Dane Użytkownika mogą zostać usunięte z zasobów Serwisu po upływie 14 dni, jeśli opłata okresowa za korzystanie z płatnych funkcji Serwisu nie zostanie przez niego wniesiona.
 15. Serwis oferuje usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie RP.

§6

REKLAMACJE

 1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących usług Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać do Usługodawcy droga pisemną w formie listu poleconego lub pocztą elektroniczną na adres info@szpiegomat.pl
 3. Reklamacją mogą być objęte wszelkie usługi świadczone przez Serwis.
 4. Termin zgłoszenia reklamacji upływa z końcem piętnastego dnia od dnia zakończenia treści jakiej dotyczy lub usługi jaką świadczy Serwis, zgodnie z jego przedmiotem działania.
 5. Reklamacje należy składać o treści zamierającej minimum:
  a) treść opisującą przedmiot reklamacji;
  b) żądanie związane z reklamacją;
  c) dokładne dane z podaniem imienia i nazwiska składającego zgłoszenie reklamacyjne oraz wskazanie podmiotu jaki reprezentuje (jeżeli dotyczy);
  d) adres e-mail użytkownika serwisu zgłaszającego żądanie reklamacyjne (jeżeli dotyczy);
 1. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 3. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Usługodawca obciąży Użytkownika kosztami obsługi zgłoszenia reklamacyjnego według aktualnego cennika usług serwisowych, w tym kosztami badania przedmiotu zgłoszenia reklamacyjnego oraz kosztami usunięcia przyczyny reklamacji, jeśli przyczyny te leżą po stronie Użytkownika.
 4. W przypadku gdy Użytkownik reklamuje usługę na podstawie której wydana mu została faktura, paragon lub inny równoważny dokument sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest dołączyć oryginał otrzymanego dokumentu lub w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skan dokumentu potwierdzony za zgodność z oryginałem podpisem osoby wskazanej na dokumencie sprzedaży lub osoby reprezentującej odbiorcę dokumentu.

§7

WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY i POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik oraz Usługodawca mogą rozwiązać lub wypowiedzieć zawartą Umowę opisaną w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia stron z dokonania wzajemnych rozliczeń odnośnie usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy. Usługodawca nie zwraca różnicy wynikającej z rozwiązania Umowy przed końcem opłaconego okresu rozliczeniowego, jeżeli rozwiązania Umowy dokonał Użytkownik lub Usługodawca z winy Użytkownika.
 3. Wypowiedzenie Umowy następuje przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron, przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji (przez Usługodawcę) lub Formularz kontaktowy Serwisu (przez Użytkownika). Rozwiązanie Umowy za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika wymaga zgodnych oświadczeń woli przesłanych drogą elektroniczną do Serwisu i do Użytkownika.
 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje usunięciem wszystkich danych Użytkownika z Serwisu.
 5. O zmianie Regulaminu lub treści Polityki Ochrony Prywatności Użytkownicy Serwisu, którzy korzystają z usług świadczonych przez Serwis przed dniem wprowadzenia zmiany, zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w rejestracji adres e-mail.
 6. Usługodawca udostępnia treść obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności Serwisu, wysyłając na wskazany adres e-mail żądany dokument lub przekazując go zainteresowanemu w innej uzgodnionej formie.
 7. Usługodawca może udostępnić dodatkowe usługi lub rozwiązania informatyczne dla Użytkowników w każdym czasie. Zasady korzystania z nowych usług lub proponowanych rozwiązań zostaną umieszczone w osobnych regulaminach lub dokumentach o takim charakterze. Jeżeli powyższe będą kształtować prawa i obowiązki odmiennie od Regulaminu i towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności, informacja ta zostanie udostępniona Użytkownikom Serwisu na zasadach tożsamych z wprowadzaniem zmian do niniejszego Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie 30 dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie internetowej Serwisu.
 9. W sprawach nieuregulowanych, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Kodeksu cywilnego.
 10. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
 11. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie następnego dnia od ich opublikowania online.